جامعه شناسي و علوم اجتماعي ويژه كنكور،پيش دانشگاهي،سوم و دوم