مرکز فروش استان کرمانشاه

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              کرمانشاه

۰۸۳

دانشدبیر اعظم – پاساژ سروش طبقه دوم

مدیر فروش: خانم رشیدیان ۹۹۶۳۱۴۳-۰۹۱۸

۳۷۲۳۴۹۸۷

فکس ۳۷۲۸۶۳۱۷

        ۲              کرمانشاه

۰۸۳

اندیشهخ دبیراعظم – پاساژ سروش

مدیر فروش: خانم عزیزی ۰۹۳۵۱۱۸۷۶۸۵ ،     ۰۹۳۵۲۸۱۸۱۶۹

۳۷۲۷۱۱۱۳

فکس ۳۷۲۸۳۱۱۱