مرکز فروش استان کرمانشاه

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               کرمانشاه

۰۸۳

دانش دبیر اعظم – پاساژ سروش طبقه دوم

مدیر فروش: خانم رشیدیان ۹۹۶۳۱۴۳-۰۹۱۸

۳۷۲۳۴۹۸۷

فکس ۳۷۲۸۶۳۱۷

        ۲               کرمانشاه

۰۸۳

اندیشه خ دبیراعظم – پاساژ سروش

مدیر فروش: خانم عزیزی ۰۹۳۵۱۱۸۷۶۸۵ ،     ۰۹۳۵۲۸۱۸۱۶۹

۳۷۲۷۱۱۱۳

فکس ۳۷۲۸۳۱۱۱