مرکز فروش استان اصفهان

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              خمینی شهر

۰۳۱

کتابسرای شهرخ شریعتی شمالی – روبه‌روی گزبوعلی– نصیری ۳۲۶۸۱۸۶-۰۹۳۵۳۳۶۱۴۱۳۸
        ۲              اصفهان

۰۳۱

 البرزچهارباغ عباسی – مجتمع چهارباغ – طبقه زیر

مدیر:  عابدینی ۲۲۲۵۸۰۰ – ۰۹۱۳

شیخ صدوق شمالی – روبروی پست بانک

۳۲۲۲۵۸۰۰

شعبه دبیرستان:  ۲۲۳۸۸۷۴

شعبه راهنمایی: ۳۶۶۳۹۹۷۰

فکس: ۲۲۳۸۸۷۴

        ۳              اصفهان

۰۳۱

پدرامخ شیخ صدوق شمالی – ابتدای خ شیخ مفید

مدیر: رستمی‌فر۳۰۲۳۱۰۰-۰۹۳۹، ۳۱۰۲۲۸۵-۰۹۱۳

فکس ۳۶۶۳۵۱۱۰

۳۶۶۲۳۹۷۶

        ۴              اصفهان

۰۳۱

دهکده کتابخ آمادگاه – قبل از هتل عباسی – طبقه همکف – پ ۱۰۳ جنب بانک صادرات

مدیر: فرقدانی ۰۹۱۳۱۰۸۱۳۳۲

۳۲۲۰۶۷۲۹

فکس: ۳۲۲۰۶۷۲۸

        ۵              اصفهان

۰۳۱

فارابیهتل عباسی – طبقه زیرین

مدیر: میرزایی ۳۲۷۸۰۷۲-۰۹۱۳

۳۲۲۱۰۶۵۹

فکس: ۳۲۲۳۲۱۴۳

        ۶              اصفهان – درچه

۰۳۱

عابدیخ شریعتی، داخل پاساژ سعدی

مدیر عابدیی: ۸۹۰۴۶۴۹-۰۹۱۳

۳۳۷۶۴۱۴۸
        ۷              کاشان

۰۳۱

خانه کتاب

اکبری

چهارراه آیت الله کاشانی – روبه‌روی جهاد کشاورزی – زیرزمین

مدیر: اکبری قمصری ۵۹۱۶۱۶۲-۰۹۳۷

۵۵۴۶۶۹۲۰

تسلطی ۲۰۵

سبزه‌ایی ۱۰۳

        ۸              کاشان

۰۳۱

جوانابتدای غزنوی

مدیر: پورسعیدی ۷۱۰۲۹۹۸-۰۹۱۳

۵۵۴۵۰۳۹۹

فکس:  ۵۵۳۱۸۸۹۹

        ۹              گلپایگان

۰۳۱

صبا – جنتسه راه سعیدی – نوشت افزار – جنب داروخانه معتمدی مدیر: جنت ۰۳۳۶۴۳۹-۰۹۱۳۵۷۴۲۳۲۵۱
       ۱۰             کاشان

۰۳۱

خانه کتاب

اکبری

چهارراه آیت الله کاشانی – روبه‌روی جهاد کشاورزی – زیرزمین

مدیر: اکبری قمصری ۵۹۱۶۱۶۲-۰۹۳۷

۵۵۴۶۶۹۲۰

تسلطی ۲۰۵

سبزه‌ایی ۱۰۳

       ۱۱             کاشان

۰۳۱

جوانابتدای غزنوی

مدیر: پورسعیدی ۷۱۰۲۹۹۸-۰۹۱۳

۵۵۴۵۰۳۹۹

فکس:  ۵۵۳۱۸۸۹۹

       ۱۲             نجف آباد

۰۳۱

دانشجوخ ۱۷ شهریور – کوچه امید پخش محمدی

مدیر: هادیان ۱۶۶۰۶۱۳-۰۹۱۳

۴۲۶۲۶۳۲۶

فکس ۴۲۶۳۷۸۶۵