مراکز فروش استان گلستان

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               گرگان

۰۱۷

جلالی خ امام خمینی – آفتاب ۲۰ – داخل کوچه

مدیر: جلالی ۹۰۰۳۹۹۹-۰۹۱۱

۳۲۲۲۵۴۸۵

۳۲۲۴۳۳۸۰