مراکز فروش استان گلستان

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              گرگان

۰۱۷

جلالیخ امام خمینی – آفتاب ۲۰ – داخل کوچه

مدیر: جلالی ۹۰۰۳۹۹۹-۰۹۱۱

۳۲۲۲۵۴۸۵

۳۲۲۴۳۳۸۰