مراکز فروش استان کرمان

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              کرمان

۰۳۴

بانک کتاب

آزادی

م آزادی – ابتدای خ بهشتی – روبروی سه راه ۲۴ آذر  مدیر: احمدی ۲۴۱۶۰۱۶-۰۹۱۳فکس: ۳۲۴۳۸۴۷۴

۳۲۴۳۷۵۸۵

        ۲              کرمان

۰۳۴

فرهنگشریعتی – چهار راه کاظمی – بعد از بانک صادرات مدیرفروش: آقای مؤدب مدیر: سعیدی۳۲۲۶۸۳۱۷

فکس: ۳۲۲۲۴۲۳۱

        ۳              کرمان

۰۳۴

بانک تست دانشسه راه احمدی جنب خوابگاه قدس پزشکی

مدیر: خانم ابراهیمی ۹۴۲۰۶۴۶-۰۹۱۳

۳۲۲۳۹۱۴۰

فکس ۳۲۲۳۹۱۳۹

        ۴              کرمان

۰۳۴

المهدیخ شمال جنوبی – نبش ۱۸

مدیر: مهدوی ۱۴۲۳۳۳۷-۰۹۱۳

۳۲۲۵۱۵۸۳

فکس: ۳۲۲۵۱۳۵۹