مراکز فروش استان کردستان

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              سقز

۰۸۷

مقبلیمدیر: مقبلی ۶۷۰۵۹۶۰-۰۹۱۲

چهارراه آزادگان – کنار گذر – کتابسرای مقبلی

فکس: ۳۶۲۳۷۹۵۰

۳۶۲۲۷۰۶۹

        ۲              سنندج

۰۸۷

حسینی نسبخ شهدای جنوب – جنب مسجد فاروقیه

مدیر:  حسینی  ۸۷۳۳۶۴۹-۰۹۱۸

۳۲۲۶۴۹۱۷

فکس ۳۳۱۶۴۹۱۷

        ۳              سنندج

۰۸۷

نوروزیخ امام

مدیر: نوروزی ۸۷۱۲۳۹۹-۰۹۱۸

دفتر تهران: ۶۶۹۳۷۶۷۳

۳۳۱۷۴۴۴۰