مراکز فروش استان چهارمحال بختیاری

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              لردگان

۰۳۸

کتاب شهرمدیر: مرادی ۲۸۱۰۶۴۰-۰۹۱۳

 

فکس: ۵۲۲۲۷۲۸

۵۲۲۸۹۹۰

        ۲              شهرکرد

۰۳۸

مهدی موعودخ مولوی – پ ۴۳۴

مدیر: داوودی ۰۹۱۳۲۸۰۲۶۴۸

۳۲۲۵۴۶۷۶

فکس: ۳۲۲۴۳۸۸۰