مراکز فروش استان همدان

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              نهاوند

۰۸۱

پائیزانمدیر: نیری ۳۵۲۶۲۰۶-۰۹۱۸
        ۲              همدان

۰۸۱

جهان دانشم امام – ابتدای خ شریعتی

مدیر: اسدی ۳۱۵۶۷۱۰-۰۹۱۸

۳۲۵۱۲۹۰۵
        ۳              همدان

۰۸۱

شهرکتابخ میرزاده عشقی – روبه روی حراست کل مدیر سلطانی ۴۱۵۸۱۶۴-۰۹۱۲۳۸۲۶۰۴۱۴