مراکز فروش استان همدان

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               نهاوند

۰۸۱

پائیزان مدیر: نیری ۳۵۲۶۲۰۶-۰۹۱۸
        ۲               همدان

۰۸۱

جهان دانش م امام – ابتدای خ شریعتی

مدیر: اسدی ۳۱۵۶۷۱۰-۰۹۱۸

۳۲۵۱۲۹۰۵
        ۳               همدان

۰۸۱

شهرکتاب خ میرزاده عشقی – روبه روی حراست کل مدیر سلطانی ۴۱۵۸۱۶۴-۰۹۱۲ ۳۸۲۶۰۴۱۴