مراکز فروش استان قم

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               قم

۰۲۵

اندیشه‌

سازان

خ ارم – پاساژ قدس – همکف – پ ۱۱۴

مدیر: بشارتی ۳۵۷۱۱۵۰-۰۹۱۹ ، ۵۵۲۴۷۰۴-۰۹۱۲

۳۷۷۴۰۲۰۵

فکس: ۳۷۸۳۷۴۷۲

        ۲               قم

۰۲۵

معلم خ ارم – پاساژ قدس – ط ۳

مدیر: روحانی ۴۵۱۲۱۴۸-۰۹۱۲

۳۷۷۴۱۱۸۱
        ۳               قم

۰۲۵

آینده‌

سازان

خ ارم – پاساژ قدس – همکف

مدیر: لطفعلی خان ۶۵۲۴۰۴۶-۰۹۱۹

۳۷۷۴۴۶۷۷