مراکز فروش استان قم

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              قم

۰۲۵

اندیشه‌

سازان

خ ارم – پاساژ قدس – همکف – پ ۱۱۴

مدیر: بشارتی ۳۵۷۱۱۵۰-۰۹۱۹ ، ۵۵۲۴۷۰۴-۰۹۱۲

۳۷۷۴۰۲۰۵

فکس: ۳۷۸۳۷۴۷۲

        ۲              قم

۰۲۵

معلمخ ارم – پاساژ قدس – ط ۳

مدیر: روحانی ۴۵۱۲۱۴۸-۰۹۱۲

۳۷۷۴۱۱۸۱
        ۳              قم

۰۲۵

آینده‌

سازان

خ ارم – پاساژ قدس – همکف

مدیر: لطفعلی خان ۶۵۲۴۰۴۶-۰۹۱۹

۳۷۷۴۴۶۷۷