مراکز فروش استان قزوین

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              قزوین

۰۲۸

آریا کتابخ خیام شمالی – روبروی بانک تجارت

مدیر: عاقله۷۸۶۲۹۰۲-۰۹۱۲

۳۳۳۳۲۸۷

فکس: ۳۳۴۴۶۵۲

        ۲              قزوین

۰۲۸

علامهچهارراه نادری – جنب تالار وحدت

مدیر: ذبیحی ۳۸۵۰۳۲۶-۰۹۱۹

۳۳۲۳۷۸۷۵