مراکز فروش استان سیستان بلوچستان

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               زاهدان

۰۵۴

قائم خ مصطفی خمینی

مدیر: انصاری ۵۴۳۶۵۸۵-۰۹۱۵

 

۳۳۲۱۸۶۷۸

 

        ۲               زاهدان

۰۵۴

زهره روبه‌روی پارک شهر

مدیر: گلی ۰۳۳۶۸۱۶-۰۹۱۲، ۳۴۱۲۰۰-۰۹۱۵

۳۳۲۱۱۸۲۲