مراکز فروش استان سمنان

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              سمنان

۰۲۳

امیرکبیرخ سعدی سه راه شهدا

مدیر: منشی‌زاده ۲۳۱۷۷۲۰-۰۹۱۲

۳۳۳۴۵۴۵۹
        ۲              سمنان

۰۲۳

امانسمنان – خ طالقانی – جنب بانک مسکن، مدیر: امان ۷۳۱۵۵۳۴-۰۹۱۲۳۳۳۲۰۱۷۱
        ۳              شاهرود

۰۲۳

جواد۲۲ بهمن – پاساژ بزرگ شهر طیفه پایین

عابدینی: ۲۵۵۸۲۴۴-۰۹۳۵

۳۲۲۳۷۲۲۷

فکس ۳۲۲۲۱۵۱۶