مراکز فروش استان خوزستان

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               آبادان

۰۶۱

رحیم کوی لاله

مدیر: پوردریس  ۱۳۱۹۲۸۱-۰۹۱۶

فکس ۵۳۳۶۰۷۲۰

۵۳۳۶۳۸۳۵

        ۲               اهواز

۰۶۱

رشد خ حافظ – بین نادری و سیروس  شعبه ۲: خ نادری

مدیر: بل داجی ۵۷۶۶۹۴۰-۰۹۳۵

۳۲۲۳۶۴۴۱

فکس: ۳۲۲۳۰۳۳۲

        ۳               اهواز

۰۶۱

جعفری زیتون کارمندی

مدیر فروش: اموری ۱۱۸۷۶۸۵-۰۹۳۵

۳۴۴۵۸۸۱۷

۳۴۴۵۴۵۴۸

        ۴               اهواز

۰۶۱

شهر کتاب رنجبر ۶۰۰۸۰۲۶-۰۹۱۶ ۳۲۲۱۲۳۱۵

فکس ۳۲۲۱۳۳۲

        ۵               مسجد سلیمان

۰۶۱

سوشیان تحریر مدیر: بخشا ۰۱۶۳۹۵۷-۰۹۳۳ و ۹۸۱۵۹۴۴-۰۹۱۶ ۴۳۲۶۴۳۷۵
        ۶               مسجد سلیمان

۰۶۱

بامداد مدیر: جاوید قبادی ۳۸۰۴۶۹۳-۰۹۱۶ شعبه ۱: ۴۳۲۲۶۲۶۳

شعبه ۲: ۴۳۲۲۴۹۱۳