مراکز فروش استان خراسان شمالی

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              بجنورد

۰۵۸

گوتنبرگخ طالقانی شرقی – پاساژ تاج‌فر

مدیر فروش: خانم بهنام‌جو ۳۲۵۹۷۶۹-۰۹۳۹

مدیر: تاتاری ۱۸۴۰۶۴۷-۰۹۱۵

۳۲۷۲۱۱۵۹