مراکز فروش استان خراسان رضوی

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              سبزوار

۰۵۱

آینده سازانخ کاشفی شمالی – نبش ۲۲ بهمن

مدیر: بصیرت ۵۷۱۰۶۸۱-۰۹۱۵

۴۴۲۲۲۱۱۸
        ۲              کاشمر

۰۵۱

آفرینشبین ایستگاه شهریور ۹ و ۱۱

مدیر کفاش: ۵۰۱۲۷۹۹-۰۹۱۵

۵۵۲۴۰۸۴۷

تسلطی

        ۳              مشهد

۰۵۱

تاکتیکبلوار دانش آموز – بین دانش آموز ۲۴ و ۲۶

مدیر: پرنیان ۶۹۱۹۷۷۵-۰۹۱۵

۳۸۹۲۹۲۰۶

۳۶۶۱۸۰۸۲

        ۴              مشهد

۰۵۱

یارانخ احمدآباد اول بلوار ملاصدرا

مدیر: رحیم‌پور ۳۹۴۹۲۸۶-۰۹۳۵

۳۸۴۲۰۷۲۳
        ۵              مشهد

۰۵۱

پخش قائمبلوار چمن – نبش چمن ۴۱

مدیر: ناصری ۳۰۹۰۰۶۹-۰۹۱۵

۳۴۳۵۵۱۵
        ۶              مشهد

۰۵۱

ارسطومدیر: اسپان‌منش ۰۹۳۵۳۶۹۵۸۶۹۳۲۲۴۱۷۶۱

فکس ۳۲۲۴۰۷۶۸

        ۷              نیشابور

۰۵۱

نشر دانشفلکه ایران – پایین‌تر از اداره پست

مدیر:  زوار ۱۵۰۸۱۶۸-۰۹۱۵

۴۳۳۳۴۵۵۵
        ۸              نیشابور

۰۵۱

مهرورزانفردوسی شمالی – بالاتر از درمانگاه فرهنگیان

مدیر: تقی‌پور ۳۵۱۹۰۵۱-۰۹۱۵

۴۲۲۴۳۰۳