مراکز فروش استان خراسان جنوبی

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               قائن

۰۵۶

فرهنگسازان شرق مدیر: فقیه  ۵۶۱۸۷۸۹-۰۹۱۵ ۳۲۵۲۵۷۲۵
        ۲               بیرجند

۰۵۶

خوارزمی میدان ابوذر – خ مدرس – مدرس ۲

خ افزا (حسابداری)

مدیر فروش:خانم کلانتری

مدیر: رزقی ۱۶۱۳۸۶۲-۰۹۱۵

۳۲۲۲۴۳۱۷

۵و۳۲۲۲۲۲۲۱

فکس: ۳۲۲۲۲۶۷۲