مراکز فروش استان خراسان جنوبی

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              قائن

۰۵۶

فرهنگسازان شرقمدیر: فقیه  ۵۶۱۸۷۸۹-۰۹۱۵۳۲۵۲۵۷۲۵
        ۲              بیرجند

۰۵۶

خوارزمیمیدان ابوذر – خ مدرس – مدرس ۲

خ افزا (حسابداری)

مدیر فروش:خانم کلانتری

مدیر: رزقی ۱۶۱۳۸۶۲-۰۹۱۵

۳۲۲۲۴۳۱۷

۵و۳۲۲۲۲۲۲۱

فکس: ۳۲۲۲۲۶۷۲