مراکز فروش آذربایجان غربی

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              تبریز

۰۴۱

دانشجوخ آبرسانی – روبه‌روی خانه فرهنگ ارشاد

مدیر:کمر بسته۱۰۲۷۹۰۰-۰۹۱۴

۳۳۳۶۱۱۱۲

فکس: ۳۳۳۵۲۸۶۷

        ۲              تبریز

۰۴۱

بانک کتابچهارراه آبرسان- جنب ساختمان اسکان

مدیرفروش: موسوی

مدیر: بافند ۳۰۰۵۳۲۷-۰۹۱۴

۳۳۳۶۳۰۷۰

فکس: ۳۳۳۶۴۸۴۰

        ۳              تبریز

۰۴۱

گیتامهرخ جمهوری – پایین تر از بازارچه کتاب – ساختمان دوستدار

سرخابی ۴۱۱۴۸۳۱-۰۹۱۴

۲-۳۵۵۶۲۵۷۲۱
        ۴              میاندوآب

۰۴۴

خانه کتاب امیرخ امام – روبروی بانک ملی مرکزی – پاساژ نور

مدیر:  میثاقی ۴۸۲۷۷۴۹-۰۹۱۴

۴۵۲۲۰۸۲۸