دفاتر فروش استان مرکزی

         ۱              ساوه

۰۸۶

گاجمدیر: صبوری ۸۸۵۱۴۲۴-۰۹۱۲۴۲۲۱۵۹۸۲

فکس ۴۴۲۲۲۱۱۸

        ۲              اراک

۰۸۶

کتابسرای اندیشهمیدان شهدا – پاساژ اتحاد – طبقه دوم

مدیر: وفائی سرشت ۳۶۳۲۴۶۲-۰۹۱۸

۳۲۲۴۵۴۳۰

فکس: ۳۲۲۳۶۴۷۶

        ۳              اراک

۰۸۶

گاج

گزینه درست

 خ مخابرات – طبقه پایین اداره پست مرکزی

مدیر: فضائلی ۳۶۳۰۶۴۵- ۰۹۱۸

۳۲۲۴۱۶۰۷

۳۲۲۲۸۰۰۴

        ۴              اراک

۰۸۶

قلم‌چیخ ملک – خ جنت روبروی گالری بهزاد

مدیر: ساجدی ۳۶۰۵۶۰۴-۰۹۱۸

۳۲۲۴۳۱۹۴