دفاتر فروش استان مرکزی

         ۱               ساوه

۰۸۶

گاج مدیر: صبوری ۸۸۵۱۴۲۴-۰۹۱۲ ۴۲۲۱۵۹۸۲

فکس ۴۴۲۲۲۱۱۸

        ۲               اراک

۰۸۶

کتابسرای اندیشه میدان شهدا – پاساژ اتحاد – طبقه دوم

مدیر: وفائی سرشت ۳۶۳۲۴۶۲-۰۹۱۸

۳۲۲۴۵۴۳۰

فکس: ۳۲۲۳۶۴۷۶

        ۳               اراک

۰۸۶

گاج

گزینه درست

 خ مخابرات – طبقه پایین اداره پست مرکزی

مدیر: فضائلی ۳۶۳۰۶۴۵- ۰۹۱۸

۳۲۲۴۱۶۰۷

۳۲۲۲۸۰۰۴

        ۴               اراک

۰۸۶

قلم‌چی خ ملک – خ جنت روبروی گالری بهزاد

مدیر: ساجدی ۳۶۰۵۶۰۴-۰۹۱۸

۳۲۲۴۳۱۹۴