دفاتر فروش استان مازندران

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              آمل

۰۱۱

شباویزخ فرهنگ – جنب بانک رفاه مرکزی

مدیر فروش: خانم ترابی ۷۱۸۶۶۶-۰۹۱۱ ، ۴۴۲۲۷۲۳۳-۰۹۱۱

مدیر: قلیچ ۳۱۲۱۷۳۲-۰۹۱۱

۴۴۲۲۴۲۱۸

فکس: ۴۴۲۲۸۲۹۵

        ۲              بابل

۰۱۱

دهخداخ نواب– چهار راه گلشن

مدیر: رشیدا ۱۹۴۸۲۹۰-۰۹۱۲

۳۲۲۲۰۲۲۰

۳۲۲۲۳۱۵۹

فکس: ۳۲۲۹۳۴۴۵

        ۳              بابل

۰۱۱

عبدیخ نواب – مقابل بانک ملی

مدیر: عبدی ۸۶۰۹۱۹۷-۰۹۱۱

۳۲۲۹۴۹۱۷

۳۲۲۲۹۲۹۲

        ۴              بهشر

۰۱۱

نگارشخ شهید هاشمی‌نژاد – کوچه شهیدان نقاس – مقابل دبیرستان امام حسین

حسینی  ۷۴۷۷۶۲۶-۰۹۱۱

۳۴۵۶۰۹۶۶