دفاتر فروش استان مازندران

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               آمل

۰۱۱

شباویز خ فرهنگ – جنب بانک رفاه مرکزی

مدیر فروش: خانم ترابی ۷۱۸۶۶۶-۰۹۱۱ ، ۴۴۲۲۷۲۳۳-۰۹۱۱

مدیر: قلیچ ۳۱۲۱۷۳۲-۰۹۱۱

۴۴۲۲۴۲۱۸

فکس: ۴۴۲۲۸۲۹۵

        ۲               بابل

۰۱۱

دهخدا خ نواب– چهار راه گلشن

مدیر: رشیدا ۱۹۴۸۲۹۰-۰۹۱۲

۳۲۲۲۰۲۲۰

۳۲۲۲۳۱۵۹

فکس: ۳۲۲۹۳۴۴۵

        ۳               بابل

۰۱۱

عبدی خ نواب – مقابل بانک ملی

مدیر: عبدی ۸۶۰۹۱۹۷-۰۹۱۱

۳۲۲۹۴۹۱۷

۳۲۲۲۹۲۹۲

        ۴               بهشر

۰۱۱

نگارش خ شهید هاشمی‌نژاد – کوچه شهیدان نقاس – مقابل دبیرستان امام حسین

حسینی  ۷۴۷۷۶۲۶-۰۹۱۱

۳۴۵۶۰۹۶۶