دفاتر فروش استان تهران

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

ردیف نام پخش – کتابفروشی تلفن
          ۱               پ – محمدی مدیر: گودرزی ۳۲۵۹۷۳۹-۰۹۱۲ خانم نوروزی۵۵۰۹۹۲۵-۰۹۳۵ و ۶۶۹۶۵۰۱۲
          ۲               پ – ک   باستان مدیر: حسین زاده، مسئول فروش: احمدی ۶۶۴۶۳۶۰۸ – ۶۶۴۰۱۶۲۲
          ۳               پ – ک   گیتامهر مدیر: علی طلایی ۰۹۱۲۱۲۶۸۲۹۶ – ۱۷۱۶۰۵۸-۰۹۱۲ ،

دفتر۶۶۴۰۳۰۳۰ – ۶۶۹۷۲۰۲۰– مغازه

۶۶۴۸۶۰۸۶ – ۶۶۴۰۴۰۳۰

زینال: ۷۰۶۵۹۱۴-۰۹۱۲ ، خانم پارسا: ۸۴۹۳۹۰۲-۰۹۱۲

۶۲۶۱۸۵۹-۰۹۱۲ ،  ۱۳۸- ۶۶۹۸۰۲۳۸

          ۴               پ – ک   صبا مدیر: عباس حمیدزاده ۲۸۵۷۱۶۱-۰۹۱۲ ،  ۶۶۹۵۲۰۰۰

حامد: ۶۶۹۵۷۵۲۲ ، ۶۱۵۶۱۷۹-۰۹۱۲

          ۵               پ  –  راهیان مدیر: عابدینی ۳۳۵۰۰۷۲ – ۰۹۱۲ –  فروشگاه کتاب من ۶۶۹۶۵۵۳۵

دفتر: ۶۶۴۹۲۰۳۷ – ۶۶۹۷۶۷۰۱

          ۶               پ  –  پدیده مدیر: محمود حمیدزاده ۰۹۱۲۴۷۸۴۲۶۲ ،

دفتر: ۶۶۹۶۰۰۰۲ – ۶۶۹۷۲۰۰۰

          ۷               پ  –  مهر مدیر: امید ذوقی ۰۹۱۲۳۸۹۳۳۱۳ – دفتر: ۶۶۹۵۴۱۴۱ ، ۶۶۹۷۵۸۰۳
          ۸               پ  –  مفاخر آقای متولی  ۶۶۹۷۵۴۸۳-  ۱۰۷۳۹۷۱-۰۹۱۲
          ۹               پ  –  فاطمی نوین مدیر: نعیمی ۲۷۲۲۴۰۵-۰۹۱۲ – کامرانی ۵۸۵۲۷۸۴-۰۹۱۲ – ۶۶۹۵۱۴۲۷ – ۶۶۹۵۱۵۶۹
         ۱۰              پ  –  کتاب رسان ایرانیان خانم اسدی ۰۹۱۲۳۰۶۱۸۳۲ –

دفتر: ۶۶۹۶۰۰۰۰ – ۶۶۴۸۸۳۸۸

         ۱۱              بانک کتاب جنوب تهران مدیر: درخشان ۳۳۰۰۵۱۳-۰۹۱۲ و ۵۵۰۷۹۷۰۶
         ۱۲              پ  –  توزیع کتاب

آموزشی تهران

خانم رحیمی ۰۹۱۲۳۹۷۸۹۶۵ – ۶۶۹۶۰۷۳۱

فکس ۶۶۹۶۰۷۳۲ و مدنی کاظمی ۳۱۱۵۰۴۳-۰۹۱۲

        ۱۳              پ  – شاه کمالی ۶۶۹۷۵۶۶۵ – ۶۶۹۵۰۴۹۹-۶۶۹۵۳۳۱۰

همراه: ۲۰۰۰۳۶۶-۰۹۱۲

        ۱۴              پ-ک –   دو کاج مدیر: حسین‌زاده ۲۰۵۰۳۰۷-۰۹۱۲ – ۶۶۹۶۱۰۱۲
         ۱۵              پ  –  استاد مدیر: نوروزی ۴۵۰۸۵۰۰-۰۹۳۸

۶۶۹۳۷۶۷۳ و ۶۶۹۱۷۸۹۷ فکس

        ۱۶              پ   – افشین فلاح مراد ۱۴۰۰۶۳۵-۰۹۱۲  – ۶۶۴۶۴۴۴۵
        ۱۷              پ  –  آخر مدیر: فخری ۲۷۲۷۶۴۸-۰۹۱۲  – دفتر: ۶۶۹۷۶۳۸۰
        ۱۸              ک – پگاه مدیر: چوبچیان ۵۱۱۳۳۰۷-۰۹۱۲

دفتر: ۶۶۴۹۹۷۸۷ و ۶۶۴۹۳۴۸۰

         ۱۹              ک – دانشمند مدیر:  زردوست ۲۲۸۲۰۷۸-۰۹۲۱ – دفتر: ۶۶۴۷۵۷۷۹
         ۲۰              پ  –  المهدی مدیر: باطنی ۸۹۸۹۲۲۷-۰۹۱۲  – ۶۶۴۹۹۷۸۸
         ۲۱              پ-ک    کتاب جم ۶۶۴۰۵۶۸۹- ۶۶۹۵۴۲۵۳ و ۶۶۹۷۹۰۰۰

مدیر: عطایی  ۵۴۵۴۲۲۵-۰۹۱۲ و ۶۶۹۷۷۲۸۳ ، سفارشات ۰۰۳۷۴۷۰-۰۹۱۰

        ۲۲              ک –   کتاب ایران مدیر: سلیمی ۱۱۴۱۳۲۰-۰۹۱۲

۶۶۴۱۱۲۰۵ – ۶۶۴۱۱۵۴۱

        ۲۳             پ  – من و تو (پیک) ۶۶۵۷۳۳۲۵-۶۶۵۷۳۰۳۰- ۶۶۵۹۷۲۷۹

مدیر: یعقوبی ۰۹۳۹۲۲۰۸۴۱۹ و ۶۶۹۷۵۸۳۹

        ۲۴             پ  – شورا ۶۶۹۵۴۹۲۱
        ۲۵              پ –  بهزاد مدیر: صادقی ۰۹۱۹۲۰۹۳۷۷۲ – ۶۶۴۷۵۶۵۱
        ۲۶             پ –  پرستو مدیر: خانم پارسا ۰۹۱۲۱۹۵۸۹۲۸ – ۶۶۴۰۷۴۸۰
        ۲۷             ک  –  بوستان مدیر: ابراهیم حمیدزاده ۶۶۹۶۲۰۲۰ و ۰۹۱۲۴۳۶۶۲۴۱

مدیر فروش: حمید حمیدزاده: ۰۹۱۲۳۳۳۵۷۳۳

        ۲۸             ک  –  صدرا آقای رضایی ۲۸۹۳۶۶-۰۹۱۲ و  ۶۶۹۶۸۰۵۷
         ۲۹              ک  –  خوشه مدیر: سلیم حمیدزاده ۰۹۱۲۴۱۲۶۵۴۷ و ۶۶۴۰۰۰۶۷ و ۶۶۴۰۰۰۱۱ و ۶۶۴۰۲۶۴۹ و ۶۶۴۷۹۷۴۱
        ۳۰              ک  –  مبینی ۱۸-۷۷۹۹۸۷۱۵      ۱۲۰۰۸۰۲-۰۹۱۹
        ۳۱              پ  –  فؤاد ۵۷۵۸۶۵۵-۰۹۱۲   و  ۶۶۴۰۰۹۰۰
        ۳۲             ک  –  بهمن کرج خانم اسماعیل زاده: ۶۶۹۱۰۸۴۲ – ۶۶۴۳۰۶۸۶
        ۳۳             پ  –  کتاب رسان نوین کاظم ساجدی ۴۷۶۰۱۸۹-۰۹۱۲

۶۶۴۸۲۹۴۸-۶۶۴۰۰۳۰

        ۳۴             کرج

ققنوس

سه راه گوهردشت – ضلع شمالی پل – برج ققنوس – ط ۱

مجیدی: ۵۹۴۵۰۹۹-۰۹۱۲

۳۴۴۵۱۴۹۷- فکس: ۳۴۴۵۱۴۹۶

        ۳۵             کرج

فجر

کرج – خ شهید بهشتی – خ  فاطمیه – پ ۹۳

۳۶۰۵۲۰۲-۰۹۱۲ و ۳۲۲۲۸۰۷۹

پخش آرتین: ۳۶۲۳۳۵۳-۰۹۱۲

        ۳۶             به سوی دانش آقای سلطانی ۲۰۸۲۸۳۹-۰۹۱۲ و ۶۶۴۹۹۷۸۶
        ۳۷             تکلو ۶۶۴۹۱۹۶۶ و ۷۳۵۶۷۳۳-۰۹۱۲
        ۳۸             پ   –  احسان مدیر: گندمی ۴۱۲۶۶۴۱-۰۹۱۲ و ۶۶۴۹۳۳۹۰ فکس: ۶۶۴۸۵۹۸۱
        ۳۹              پ – میگ و بیگ ۶۶۹۸۹۵۹۷
        ۴۰              ک – ستاره خ پیروزی – خ ۵ نیروی هوایی- فلکه اول

۴۱۰۹۵۰۶-۰۹۱۲   –  ۷۷۴۳۶۰۵۷

        ۴۱              ک  – اندیشه نو اسلامشهر- خ باغ فیض – بین کوی ۱۶ و ۱۸

۵۲۸۹۸۰۲-۰۹۱۲   –  ۵۶۳۴۹۰۹۱

        ۴۲             ک –  پیام قرچک خ محمد آباد – داخل مهدیه ۳۲

سُلکی ۵۴۵۷۱۲۴-۰۹۱۲   –  ۳۶۱۲۵۵۶۶

        ۴۳             معلم دردشت – خ دقیقی – میزان ۹

زمامدار ۲۰۵۰۳۰۷-۰۹۱۲  –  ۷۷۹۵۵۷۲۹

        ۴۴             جورچین شعبه ۱: اکباتان- بیمه سوم- ضلع شمالی پارک گلایل ۴۴۶۴۰۷۰۱

شعبه ۲: تهرانسر بیات ۹۹۷۹۰۳۵۷-۰۹۳۹ ، ۴۴۵۳۸۴۸۱

        ۴۵             بانک کتاب شهرری سه راه ورامین- روبه‌روی امامزاده عبدا… – نبش خ اسماعیل

۲۹۰۸۰۱۱۰-۰۹۱۲  –  ۵۵۹۷۲۲۴۳

        ۴۶             ک –  مهرداد خ شریفی سید خندان  ۲۲۸۶۲۱۳۲
        ۴۷             ترنخبستان بهنت نخلی ۲۴۲۱۴۴۱۶-۰۹۱۲ – ۲۲۸۷۸۷۲۶ (مهوی)
        ۴۸             محسن معمارپور ۱۳۳۰۰۲۳-۰۹۳۵ – ۳۳۰۷۱۰۶۰
        ۴۹              دربند میدان قدس، اول دربند – میری ۱۱۵۱۲۵۲-۰۹۱۲ – ۲۲۷۳۹۶۱۴ و ۲۲۷۳۶۳۰۴
         ۵۰              ورامین – دهخدا بلوار باهنر، مدیر: علیرضا صفایی ۷۷۵۱۱۳۶-۰۹۱۲ – ۳۶۲۴۲۸۶۹

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]