جامعه شناسی و علوم اجتماعی

17,000 تومان 6,800 تومان

تخفیف ۶۰%

 

الگوریتم
متن ها
نمودارها
جدول ها
شکل ها

پرسش و پاسخ خط به خط کتاب درسی
تطابق با پرسش های امتحانی و کنکور

پرسش های مفهومی
پرسش های تشریحی – امتحانی

پرسش های چهار گزینه ای
با پاسخ