مراکز فروش استان خوزستان

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              آبادان

۰۶۱

رحیمکوی لاله

مدیر: پوردریس  ۱۳۱۹۲۸۱-۰۹۱۶

فکس ۵۳۳۶۰۷۲۰

۵۳۳۶۳۸۳۵

        ۲              اهواز

۰۶۱

رشدخ حافظ – بین نادری و سیروس  شعبه ۲: خ نادری

مدیر: بل داجی ۵۷۶۶۹۴۰-۰۹۳۵

۳۲۲۳۶۴۴۱

فکس: ۳۲۲۳۰۳۳۲

        ۳              اهواز

۰۶۱

جعفریزیتون کارمندی

مدیر فروش: اموری ۱۱۸۷۶۸۵-۰۹۳۵

۳۴۴۵۸۸۱۷

۳۴۴۵۴۵۴۸

        ۴              اهواز

۰۶۱

شهر کتابرنجبر ۶۰۰۸۰۲۶-۰۹۱۶۳۲۲۱۲۳۱۵

فکس ۳۲۲۱۳۳۲

        ۵              مسجد سلیمان

۰۶۱

سوشیان تحریرمدیر: بخشا ۰۱۶۳۹۵۷-۰۹۳۳ و ۹۸۱۵۹۴۴-۰۹۱۶۴۳۲۶۴۳۷۵
        ۶              مسجد سلیمان

۰۶۱

بامدادمدیر: جاوید قبادی ۳۸۰۴۶۹۳-۰۹۱۶شعبه ۱: ۴۳۲۲۶۲۶۳

شعبه ۲: ۴۳۲۲۴۹۱۳

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به انتشارات مزيناني مي باشد