دفاتر فروش استان آذربایجان شرقی

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              بناب

۰۴۱

بشیرپورخ امام، روبروی مخابرات، مدیر: بشیرپور  ۳۲۱۱۳۹۴-۰۹۱۴۳۷۷۴۳۳۷۸
        ۲              مراغه

۰۴۱

نوینمدیر: نژاد ایرانی ۸۶۰۳۲۷۰-۰۹۱۴۳۷۲۲۶۴۴۲
        ۳              مرند

۰۴۱

بانک کتابخ جلفا، مدیر: باقری ۳۰۴۰۶۹۵-۰۹۳۷۴۲۲۷۰۳۷۹

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به انتشارات مزيناني مي باشد